Hatályos: 2024.04.06.-tól 

 

1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Magination Kft.

A szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Molnárhegyi utca 6/A

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma: 13 09 224094

Adószáma: 24884068-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

 

A tárhely-szolgáltató neve: Cloudways Ltd.,

A tárhely-szolgáltató székhelye: 52 Springvale, Pope Pius XII Street Mosta MST2653, Malta

 

2. Általános rendelkezések

2.1. Azon kérdések tekintetében, amelyekre jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) nem térnek ki, az ÁSZF értelmezése során a magyar jogszabályok az irányadóak, különös figyelemmel a 2013. évi V. törvényben foglalt Polgári Törvénykönyvre (továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó 2001. évi CVIII. törvényre, továbbá a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályait meghatározó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre. A releváns jogszabályok kötelező erejű rendelkezései alkalmazandók a felek számára, külön megállapodás hiányában is.

2.2. Az ÁSZF hatályossága a weboldalon történő közzététellel kezdődik (a dátum a dokumentum végén található) és visszavonásig fennmarad. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ilyen módosításokat a Szolgáltató közzéteszi a weboldalon, azok hatálybalépése előtt. A weboldal használói az oldal használatával automatikusan elfogadják az érvényben lévő minden szabályozást.

2.3. Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató weboldalára vagy annak tartalmát bármilyen formában megtekinti – beleértve azokat az eseteket is, amikor nem rendelkezik regisztrációval –, úgy tekintendő, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek tartja. Ha a Felhasználó nem ért egyet a feltételekkel, akkor nem jogosult a weboldal használatára.

2.4. A Szolgáltató fenntart minden jogot a weboldallal, annak minden részletével és azon megjelenő tartalmakkal, valamint a weboldal terjesztésével kapcsolatban. A weboldalon elérhető tartalmak vagy azok részleteinek letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

3. Regisztráció/Vásárlás:

3.1. A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával vagy regisztrációjával kijelenti, hogy ismeri és elfogadja jelen ÁSZF-t és a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztatót.

3.2. A vásárlás vagy regisztráció során a Felhasználó köteles valós, saját adatait megadni. Valótlan vagy más személy adatainak megadása esetén az így létrejött elektronikus szerződés érvénytelen. Amennyiben a Felhasználó más személy nevében vagy adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait, a Szolgáltató kizár minden felelősséget.

3.3. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a megrendelés leadása előtt az adatok helyesbítésére, így a helytelenül vagy pontatlanul megadott adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azokért a károkért, amelyek a Felhasználó jelszavának elfelejtése vagy illetéktelenek általi hozzáférés miatt következnek be, amennyiben ez nem a Szolgáltató hibájából történt.

4. Kínált termékek és szolgáltatások

4.1. Az oldalon bemutatott termékek (belépőjegyek) kizárólag elektronikus úton rendelhetőek. A kijelzett árak Forint pénznemben értendők és nem foglalják magukban az általános forgalmi adót.

4.2. A termékek nevét és leírását a Szolgáltató a weboldalon részletezi.

4.3. Akciós árak bevezetése esetén a Szolgáltató a Felhasználókat a promóció részleteiről és időtartamáról részletesen tájékoztatja.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató részéről minden elővigyázatosság ellenére téves ár kerül feltüntetésre a weboldalon, különösen az olyan nyilvánvalóan helytelen árra, amely jelentős eltérést mutat a termék szokásos, elfogadott vagy becsült piaci árától, vagy “0” Ft vagy “1” Ft értékre módosul rendszerhiba miatt, a Szolgáltató nem kötelezhető a termékek téves áron történő értékesítésére, hanem felkínálhatja a termékek vásárlását a helyes áron, amely alapján a Vásárló eldöntheti, hogy továbbra is fenntartja-e vásárlási szándékát.

4.5 Téves ár megjelölése esetén szembetűnő különbség áll fenn a termék valós és a megjelölt ára között, amit az átlagos fogyasztónak azonnal észre kellene vennie. A 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés akkor jön létre, ha a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezése megvalósul. Amennyiben a felek nem jutnak megállapodásra a szerződés feltételeiről, azaz nincs kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozat, a szerződés nem jöhet létre érvényesen, így nem keletkezhetnek belőle jogok és kötelezettségek. Ezért a tévesen megerősített megrendelések semmis szerződésnek minősülnek.

5. Rendelési folyamat

5.1. A rendezvényre szóló belépők a “Jegyvásárlás” gombra kattintva láthatóak, és az űrlap kitöltése után a “Megrendelem” gombra kattintva rendelhetők meg. Az űrlapon még a “Megrendelem” gombra kattintás előtt lehetőség van a rendelni kívánt belépők számának módosítására. A módosítást követően a “Megrendelem” gomb megnyomásával a Felhasználó elküldi a megrendelést.

A “Megrendelem” gomb megnyomásával a vásárló elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és tudomásul veszi, hogy a Magination Kft. (2030 Érd, Molnárhegyi utca 6/A) által https://miexpo.hu weboldalon tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az Stripe Inc. (510 Townsend Street San Francisco California 94103) részére, mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó tevékenységének jellegét és célját a Stipe.com Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://stripe.com/en-hu/privacy

Az adatátvitel célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása, ügyfélszolgálati segítségnyújtás a felhasználók számára, tranzakciók megerősítése, valamint a csalásfigyelés céljából végzett monitoring tevékenység a felhasználók védelme érdekében.

5.2. Fizetési módok

A választható fizetési módok: a Stripe fizetési rendszerén keresztül történő online bankkártyás fizetés vagy Apple Pay fizetés. Az összeg a sikeres fizetés után, a szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a felhasználó jogosult a rendezvényre való belépésre.

5.3. A vásárlás során szállítási költség nem keletkezik.

5.4. Amennyiben a weboldalon belépőkkel vagy árakkal kapcsolatos hiba vagy hiányosság merül fel, fenntartjuk a helyesbítés jogát. E hibák felismerését és módosítását követően haladéktalanul tájékoztatjuk a vevőt az új információkról. A vevő ezután újra megerősítheti megrendelését, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől.

5.5. A visszaigazoló levél alapján összesített megrendelés fizetendő végösszege minden költséget tartalmaz.

5.6. A megrendelő és a résztvevő(k) adatainak megadása, valamint a fizetési mód kiválasztása után a felhasználó a “Megrendelem” gombra kattintva küldheti el a megrendelést, de ezt megelőzően még lehetősége van az adatok ellenőrzésére és megjegyzések küldésére a megrendeléssel kapcsolatban, vagy e-mailben jelezhet egyéb észrevételeket.

5.7. A felhasználó a megrendelés elküldése után e-mailben kapja meg a visszaigazolást. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított elvárható időn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a felhasználóhoz, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető megérkezettnek, amikor az elérhetővé válik a címzett számára. A szolgáltató kizárja a felelősségét a visszaigazolás késedelme esetén, ha az oka a felhasználó által helytelenül megadott e-mail cím, vagy a postafiók kapacitásának betelése.

5.8. A megrendelt belépőjegyek számláját elektronikus formában továbbítjuk a vásárláskor megadott e-mail címre.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1 A megrendelések feldolgozása munkaidőben időben zajlik. Rendelés leadása 0-24 óráig lehetséges, a hét minden napján, amennyiben ez a munkaidő vége után történik, a következő munkanapon kerül sor a feldolgozásra. A szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja a megrendelés teljesítésének időpontját.

6.2 A teljesítés általános határideje a sikeres fizetés napját követő 1 munkanapon belül van meghatározva.

6.3 Amennyiben a szolgáltató hibás teljesítést végez, a felhasználó a vállalkozás ellen kellékszavatossági igényt támaszthat a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján.

7. Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló szerződéseknél, ha a szerződés teljesítésének meghatározott határideje van, a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát.

Digitális tartalmak esetén, amelyek nem tárgyi adathordozón kerülnek szolgáltatásra (például online jegyek), ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó ezzel egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy tudomásul veszi: teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, akkor a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Szolgáltató jogosult közreműködőt igénybe venni a kötelezettségei teljesítéséhez. Amennyiben a közreműködő jogellenes magatartást tanúsít, a Szolgáltató teljes mértékben felelős, mintha a jogellenes cselekményt maga követte volna el.

8.2 Amennyiben a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, ez nem befolyásolja a Szabályzat többi részének érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét.

8.3 A Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján megszerzett jogok gyakorlásának elmulasztása nem minősül az adott jogról való lemondásnak. A jogokról való lemondás csak kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Ha a Szolgáltató egy adott esetben nem ragaszkodik a Szabályzat valamely lényegi feltételének vagy kikötésének szigorú betartásához, ez nem jelenti, hogy a jövőben nem fog ragaszkodni ezek szigorú betartásához.

8.4 A Szolgáltató és a Felhasználó törekednek vitáikat békés úton rendezni.

9. Panaszkezelési eljárás

 

9.1. Célunk, hogy minden megrendelést megfelelő minőségben és a megrendelő teljes elégedettségével teljesítsünk. Amennyiben a Felhasználónak panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a panaszt e-mailben vagy levélben is bejelentheti a Szolgáltató 1. pontban megadott elérhetőségein.

 

9.2 A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és ha lehetséges, orvosolja. Amennyiben a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolatát elküldi a vásárlónak.

 

9.3 Az írásbeli panaszokat a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszolja meg, és indokolja az elutasító válaszát. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolatát öt évig őrzi, és azt kérésre bemutatja az ellenőrző hatóságoknak.

 

9.4 A fogyasztóvédelmi törvény értelmében, amennyiben fogyasztói jogvita merül fel, a fogyasztónak joga van a panaszát az illetékes békéltető testülethez benyújtani. A békéltető testületekről további információ a www.bekeltetes.hu weboldalon található. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Vármegyei Békéltető Testület; Ügyintézés helyszíne: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2. ; Hivatali kapu/KRID: 560351920 ; E-mail cím: [email protected]

 

9.5. Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy online platformot, amely lehetőséget biztosít a fogyasztóknak az online vásárlásokkal kapcsolatos jogviták rendezésére anélkül, hogy bírósághoz kellene fordulniuk. A fogyasztók a platformon keresztül, egy kérelem kitöltésével rendezhetik jogvitáikat, elkerülve a bírósági eljárást. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

9.6. A békéltető testület feladata a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése. A békéltető testület célja, hogy a felek között egyezséget próbáljon kialakítani, és amennyiben ez nem sikerül, döntést hozzon a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítése érdekében. A testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

9.7. Határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

9.8. A Szolgáltatót terheli az együttműködési kötelezettség a békéltető testületi eljárás során. Ennek keretében kötelezettsége, hogy a válasziratát megküldje a békéltető testület számára, és a meghallgatáson egyezségkötésre felhatalmazott személy részvételét biztosítsa. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem az illetékes békéltető testület megyéjében van bejegyezve, a vállalkozás kötelezettsége az írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

10. Szerzői jogok

 

10.1. A Szolgáltató minden szerzői jogot fenntart magának az miexpo.hu weboldallal kapcsolatban. Mivel az miexpo.hu weboldal szerzői jog által védett mű, annak tartalmát vagy bármely részletét letölteni, újra közölni, másképp felhasználni, elektronikusan tárolni, feldolgozni vagy értékesíteni a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

10.2 Az miexpo.hu weboldalról vagy annak adatbázisából történő anyagok átvétele még írásos hozzájárulással is csak a forrás megjelölésével történhet.

10.3 A Szolgáltató fenntart minden jogot a szolgáltatása minden elemére, a domain nevekre, az ezekből képzett másodlagos domain nevekre és az online reklám felületekre.

10.4 Tilos az miexpo.hu weboldal tartalmának adaptációja vagy dekódolása; a felhasználói azonosítók és jelszavak jogtalan létrehozása; valamint minden olyan alkalmazás használata, amely az miexpo.hu weboldal vagy annak részeinek módosítását vagy indexelését teszi lehetővé.

10.5 Az miexpo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, annak felhasználása csak a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges, kivéve ha csupán hivatkozás formájában történik.

 

11. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://miexpo.hu/adatvedelem/

 

Budapest, 2024. április 6.

Scroll to Top